Đèn thả trần - Rất Chất

Đèn > Đèn thả trần (2625)


Giá liên hệ

Ra: mm Chiều Dài : mm Chiều Rộng : mm Đường Kính : 250 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 1.766 kg Chỉ Số Bảo Vệ: Mã Chóa: GL2947 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V,50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 625 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 2.68 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 105 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 1.031 kg Mã Chóa: GL907 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 625 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 2.268 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 970 mm Chiều Rộng : 85 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 2.804 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 140 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.969 kg Mã Chóa: GL3235 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V,50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 110 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.844 kg Mã Chóa: GL49201 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 370 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 1.401 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 210 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.727 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 210 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 1.208 kg Mã Chóa: GL3213 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 110 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.874 kg Mã Chóa: GL49201 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 245 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.988 kg Mã Chóa: GL3215 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 180 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.964 kg Mã Chóa: GL3218 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Đường Kính : 165 mm Chiều Cao : 1100 mm Trọng Lượng : 0.919 kg Mã Chóa: GL3216 Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Giá liên hệ

Chiều Dài : 910 mm Chiều Rộng : 160 mm Chiều Cao : 1660 mm Trọng Lượng : 5.2 kg Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz


Đang xử lý...